Leisti

Bendrosios nuostatos

Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai (juridinio asmens kodas: 120864074; buveinės adresas: Rodūnios kelias 10A, Vilnius, Lietuva; tel. Nr. +37061244442; el. pašto adresas: (toliau – mes arba Lietuvos oro uostai) supranta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams, tiekėjams, partneriams bei kitiems asmenims (toliau - duomenų subjektai), kurie bendradarbiauja ar naudojasi Vilniaus, Kauno ir Palangos tarptautinių oro uostų paslaugomis. Dėl šios priežasties mes imamės visų būtinų priemonių tam, kad užtikrintume kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenų apsaugos teisių įgyvendinimą.

Su mūsų paskirtu asmens duomenų apsaugos pareigūnu, visais su duomenų apsauga susijusiais klausimais, galite susisiekti bendruoju el. pašto adresu - .

Šiame privatumo pranešime pateikiame visą informaciją apie tai, kaip mes, veikdami kaip duomenų valdytojai, tvarkome duomenų subjektų asmens duomenis, įskaitant:

 • informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus bei teisinius pagrindus;
 • informaciją apie tvarkomų asmens duomenų kategorijas;
 • informaciją apie asmens duomenų saugojimo terminus;
 • informaciją apie asmens duomenų gavėjus, kuriems jie yra perduodami susipažinti arba toliau tvarkyti;
 • informaciją apie duomenų subjektų turimas teises ir jų įgyvendinimo galimybes;
 • informaciją apie kitus su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.

Privatumo pranešimas yra taikomas visų fizinių asmenų, kurie bendradarbiauja ar naudojasi visų trijų Lietuvos oro uostų filialų – Vilniaus, Kauno bei Palangos paslaugomis, lankosi mūsų interneto puslapiuose ir / ar patalpose, socialinių tinklų paskyrose ir / ar kitais tikslais teikia asmens duomenis Lietuvos oro uostams.

Mūsų darbuotojai ir valdymo organų nariai apie jų asmens duomenų tvarkymą informuojami Lietuvos oro uostų vidiniuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir priemonėmis.

Privatumo pranešimas yra parengtas remiantis šiais teisės aktais:

 • Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR);
 • 2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. XIII-1426 (toliau – ADTAĮ);
 • 2004 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu Nr. IX-2135;
 • Europos duomenų apsaugos valdybos aktualiomis gairėmis ir išaiškinimais;
 • Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos gairėmis (toliau – VDAI gairės);
 • Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros gairėmis (toliau – ENISA gairės).

Šis privatumo pranešimas yra neatskiriama Lietuvos oro uostų patvirtintos duomenų apsaugos politikos dalis.

Kaip renkame Jūsų duomenis? 

Priklausomai nuo mūsų bendradarbiavimo pobūdžio, mes tvarkome asmens duomenis:

 • Gautus tiesiogiai iš duomenų subjekto arba jo įgalioto atstovo (fizinio asmens), įskaitant, bet neapsiribojant tais atvejais, kai Jums teikiame įvairaus pobūdžio paslaugas, kai siunčiate mums paklausimus / prašymus, kai dalinatės savo patirtimi mūsų nurodytais kontaktais, kai teikiate pretenzijas arba skundus,  kai dalyvaujate mūsų organizuojamose klientų privilegijų programose ar kai siunčiate mums savo gyvenimo aprašymą, siekdami kandidatuoti į laisvas darbo vietas bendrovėje;
 • Gautus juos sugeneravus elektroninėmis priemonėmis / prietaisais, įskaitant, bet neapsiribojant tais atvejais, kai patenkate į Lietuvos oro uostų patalpas ar teritoriją, kai lankotės mūsų interneto svetainėje arba kai patenkate į mūsų vaizdo stebėjimo ir / ar garso įrašymo prietaisų veikimo lauką;
 • Gautus iš kitų šaltinių, įskaitant, bet neapsiribojant, draudimo bendrovių, oro vežėjų ir / ar viešosios valdžios institucijų (valstybės įstaigų, institucijų ar iš kitų juridinių asmenų, kurie įgyvendina valstybės funkcijas). 

Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis tvarkome?

Duomenų tvarkymo tikslas Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Duomenų kategorijos Duomenų saugojimo trukmė
Sutarčių su tiekėjais, subrangovais sudarymas ir vykdymas BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas; BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas Tiekėjų, subrangovų atstovų vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas. Sutartį pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys 10 metų po konkrečios sutarties pasibaigimo
Tiekėjų, subrangovų sąskaitų faktūrų administravimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė, BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas Vardas, pavardė, pareigos, asmens kodas, individualios veiklos pažymėjimo numeris (kai taikoma), PVM mokėtojo kodas (kai taikoma) 10 metų nuo sąskaitos faktūros sudarymo momento
Oro uosto teritorijoje dirbančių ne oro uostų darbuotojų fizinių asmenų mokymų organizavimas ir informavimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė; BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas Dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, bendrovės / pareigybės pavadinimas 3 metus nuo mokymo organizavimo dienos
Laikinųjų leidimų išdavimas patekti į oro uostų teritoriją norintiems fiziniams asmens BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė Tiekėjo / kliento darbuotojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, įmonės, kurioje asmuo dirba, pavadinimas, pareigos, laikino leidimo išdavimo laikotarpis, laikino leidimo rėžiminės zonos pavadinimas, įmonės / įstaigos darbuotojo, atsakingo už asmens, kuriam yra prašomas laikinas leidimas, vardas, pavardė bei įmonės pavadinimas, lydinčio asmens vardas, pavardė, transporto priemonės markė, modelis, valstybinis registracijos numeris, transporto priemonės vairuotojo vardas, pavardė 1 metus nuo laikinojo leidimo išdavimo dienos
Nuolatinių leidimų išdavimas patekti į oro uostų teritoriją norintiems fiziniams asmens BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė Tiekėjo / kliento vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas,  pastaruosius 5 metus registruotos gyvenamosios vietos informacija, darbovietės, nedarbo priežastys, išrašai, patvirtinimai, informacija, kokioms funkcijoms reikalingas leidimas, pareigos, patvirtinimas dėl asmens duomenų teisingumo, baustumas, teistumas, data, pažymos iš trečiųjų šalių dėl nepriekaištingos reputacijos, rėžiminės zonos pavadinimas, nuolatinio leidimo motyvai, mokymų pavadinimas, mokymų baigimo data, informacija, kas vykdė mokymus, transporto priemonės markė, modelis, valstybinis registracijos numeris, transporto priemonės valdytojas 5 metus nuo nuolatinio leidimo išdavimo dienos
Leidimų išdavimas autotransporto vairavimui BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė, BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas - sutarties vykdymas Vairuotojo vardas, pavardė, mobilusis telefonas, el. pašto adresas 6 mėnesius nuo leidimo išdavimo dienos
Leidimų išdavimas skrydžiam su dronais BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė Drono piloto vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris, drono piloto pažymėjimo numeris) 5 metus nuo leidimo išdavimo momento
Žiniasklaidos atstovų registracija patekimui į Oro uosto teritoriją BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – subjekto sutikimas Žurnalisto vardas, pavardė, pareigos, elektroninio pašto adresas, telefono numeris 1 metus nuo prašymų pateikimo momento
Prašymų ekskursijų grupių priėmimui administravimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – subjekto sutikimas Ekskursijos dalyvių vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data 1 mėnesį nuo ekskursijos pabaigos dienos
Vaizdo stebėjimas, aviacijos saugumo priemonių įgyvendinimas, Lietuvos oro uostų turto apsaugos, bei nusikaltimų prevencijos tikslais BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė Keleivių atvaizdai, kiti vaizdo įraše matomi asmens duomenys 14 dienų nuo įrašo atlikimo dienos
Kelionių skrydžio bilieto galiojimo patikrinimo kontrolė BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė Skrydžio bilieto turėtojo vardas, pavardė, skrydžio numeris, skrydžio laikas 24 valandas nuo skrydžio bilieto patikrinimo momento
Kontaktų centras (skambučių įrašymai, autoatsakiklis informuoja klientus) paslaugų užtikrinimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas Skambučio metaduomenys: laikas, trukmė, telefono numeris. Skambučio turinys 3 mėnesius nuo pokalbio įrašymo dienos
Eismo įvykių tyrimas ir pranešimų draudimo bendrovėms rengimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas - sutarties vykdymas Kaltininko arba nukentėjusiojo asmens vardas, pavardė, vairuotojo pažymėjimo kopija, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, eismo įvykio deklaracija 1 metus nuo eismo įvykio pranešimo perdavimo draudimo bendrovei dienos
Naujienlaiškių siuntimas  siekiant sudominti klientus bendrovės ar jos partnerių paslaugomis (tiesioginė rinkodara) BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – subjekto sutikimas Kliento arba potencialaus kliento elektroninio pašto adresas Iki sutikimo atšaukimo, paslaugų sutarties nutraukimo arba pasibaigimo momento
Naujienlaiškių partneriams, subrangovams siuntimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – subjekto sutikimas Subrangovo arba partnerio atstovo el. pašto adresas Iki sutikimo atšaukimo, paslaugų sutarties nutraukimo arba pasibaigimo momento
Loterijų organizavimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas - teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas Loterijos dalyvių vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmeninės socialinės paskyros duomenys Iki loterijos pabaigos (prizo laimėtojui įteikimo) arba socialinio tinklo savininko / valdytojo nustatytais terminais
Socialinių tinklų administravimas vykdant komunikaciją BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas - teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – subjekto sutikimas Socialinės paskyros vartotojų vardai, pavardės, pseudonimai, komentarai, profilio informacija, slapukų renkama elektroninio įrenginio informacija Įrašai likę kitų vartotojų paskyrose nėra naikinami pašalinus duomenų subjekto paskyrą. Taip pat, nėra šalinami duomenys, kurie gali būti socialinių tinklų valdytojo panaudoti ginti savo teisėtus interesus
Slapukų renkama informacija BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – subjekto sutikimas Konkreti slapukų renkama informacija pateikiama slapukų valdymo lange Konkrečių slapukų aktyvumo trukmė pateikiama slapukų valdymo lange
Klientų bendrųjų skundų nagrinėjimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas Kliento vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, patirtos žalos dydis, nuotraukos, tarptautinis banko sąskaitos numeris 3 metų nuo skundo pateikimo dienos
Keleivių skundų, pretenzijų dėl sveikatai / gyvybei sukeltos žalos nagrinėjimas ir atsakymų pateikimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas, BDAR 9 straipsnio 2 dalies f punktas – teisinių reikalavimų vykdymas Keleivio vardas, pavardė, duomenys apie sužalojimus / sveikatą, finansiniai duomenys, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta, telefono numeris, tarptautinis banko sąskaitos numeris 5 metus nuo skundo arba pretenzijos ir juos lydinčių dokumentų gavimo dienos
Labai svarbių asmenų, kaip tai yra numatyta Lietuvos oro uostų vidiniuose teisės aktuose, terminalo darbo užtikrinimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė Keleivio vardas, pavardė; atvykimo / išvykimo data, laikas, skrydžio numeris; oro uostas, iš kurio / į kurį atskrendama; pasitinkančių/ išlydinčių asmenų vardas, pavardė; informacija apie transporto priemones, kurios išlydi / pasitinka keleivius, jų modelis, valstybiniai registracijos numeriai 3 metus nuo paslaugų suteikimo momento
Privilegijų kortelės suteikimas, privilegijų kortelės administravimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas Kliento vardas, pavardė. el. paštas, apsilankymų istorija, telefono numeris) 1 metus nuo privilegijų kortelės galiojimo pabaigos
Verslo klubo administravimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas Kliento vardas pavardė, skrydžio numeris, asmens kodas, klasė, lojalumo kortelės numeris, skrydžio laikas) 3 mėnesius nuo klubo kortelės skenavimo momento
Fast Track paslauga BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas Kliento veiksmų ataskaitos, naudojimosi paslauga laikas, skrydžio numeris, vardas, pavardė 3 mėnesius nuo pasinaudojimo paslauga dienos
Elektroninės parduotuvės VNO.lt / e-shop.lt administravimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas Pirkėjo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, pristatymo adresas, tel. numeris, el. pašto adresas, el. prietaiso IP adresas, MAC adresas, internetinės naršyklės duomenys 3 mėnesius nuo pateikto užsakymo įvykdymo dienos
Automobilių stovėjimo paslaugos teikimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas Kliento vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, transporto priemonės valstybiniai numeriai, nuotrauka, transporto stovėjimo laikas, data 3 mėnesius nuo užsakymo pateikimo / įvykdymo dienos
Žemės, pastatų pirkimo bei AB Lietuvos oro uostai nekilnojamojo turto nuomos konkursų organizavimas ir įgyvendinimo kontrolė BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies  c punktas – teisinė prievolė Konkurso dalyvio vardas, pavardė, gyv. vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas 10 metų nuo konkurso pabaigos
Nereikalingo ir netinkamo kilnojamojo turto aukcionų įgyvendinimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies  c punktas – teisinė prievolė Dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, el. pašto adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, aukciono dalyvio numeris Registracijos dokumentų saugojimo terminai - 5 metai, aukcionų laimėtojų duomenys - 10 metų
Pirkimo sąskaitų administravimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė, BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas Tiekėjo vardas, pavardė, individualios veiklos pažymėjimo numeris., asmens kodas, pareigos, PVM mokėtojo kodas 10 metų nuo pirkimo sąskaitos sudarymo momento
Pardavimo sąskaitų administravimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė, BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas Kliento vardas, pavardė, pareigos, asmens kodas, pareigos, individualios veiklos pažymėjimo numeris, PVM mokėtojo kodas 10 metų nuo pardavimo sąskaitos sudarymo momento
Skolos administravimas ir bendrovės skolininkų kontrolė BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas Skolininko vardas, pavardė, asmens kodas, įsiskolinimo dydis, telefono numeris, elektroninio pašto adresas 3 metus nuo skolos buvimo fakto nustatymo momento
Kandidatų į laisvas darbo vietas atrankos organizavimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas Kandidato vardas, pavardė; asmens kodas; pageidaujamas atlygis; gyvenimo aprašymas (CV); duomenys apie susijusius asmenius (kurie jau dirba bendrovėje);telefono numeris, elektroninio pašto adresas; gyvenamosios vietos adresas; atvaizdas, pokalbio / praktinės užduoties vaizdo įrašas Jei negautas sutikimas - iki atrankos pabaigos Jei gautas sutikimas - 6 mėnesius
AB Lietuvos oro uostai atstovavimas  teisminių procesų metu, siekiant apginti juridinio asmens pažeistas teises ir teisėtus interesus BDAR 6 straipsnio 1 dalies c  punktas – teisinė prievolė, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas - teisėtas interesas Ieškovų, atsakovų, trečiųjų asmenų ir jų atstovų, teismo darbuotojų, nepriklausomų / priklausomų ekspertų vardai, pavardės; kontaktiniai duomenys; gyvenamosios vietos / buveinės adresai 1 metus nuo galutinio  ir neginčijamo sprendimo byloje priėmimo
Susižalojimų ar mirties atvejų oro uosto teritorijoje tyrimas ir atitinkamų išvadų teikimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies c  punktas – teisinė prievolė, BDAR 9 straipsnio 2 dalies f punktas – teisinių reikalavimų vykdymas Susižalojusio arba mirusio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, informacija apie sveikatos būklę, patirtus sužalojimus, duomenys apie asmens sužalojimų ilgalaikes ir trumpalaikes pasekmes, mirties priežastys 3 metus nuo susižalojimo arba mirties momento
Išvykstančių keleivių  registravimas bendrajame terminale BDAR 6 straipsnio 1 dalies c  punktas – teisinė prievolė Keleivio vardas, pavardė, skrydžio numeris, skrydžio laikas, kelionės kryptis 3 metus nuo keleivių sąrašo sudarymo momento
Neįgalių keleivių aptarnavimas pasitelkiant SITATEX pranešimų sistemą, oro uosto operacijų fiksavimas susijęs su nurodytų asmenų tinkamu aptarnavimu BDAR 6 straipsnio 1 dalies c  punktas – teisinė prievolė Neįgalaus keleivio vardas, pavardė, asmens poreikių aprašymas (nekonkretizuojant jų sveikatos būklės duomenų) 1 savaitę nuo  pranešimo suformavimo dienos
Keleivių registracijos  sistemos (CUTE) įgyvendinimas ir techninis palaikymas BDAR 6 straipsnio 1 dalies c  punktas – teisinė prievolė Keleivio vardas, pavardė, asmens kodas,  skrydžio numeris, skrydžio laikas, kelionės kryptis, įlaipinimo bilietas, bagažo numeris Duomenų valdytojo saugyklose duomenys  nėra saugomi, jie yra perduodami duomenų tvarkytojams (oro uostų teritorijoje veikiančių oro linijų bendrovėms)
El. bendrovės tinklalapyje besilankančių vartotojų identifikavimas siekiant geresnės vartotojo naršymo patirties BDAR 6 straipsnio 1 dalies  a punktas – sutikimas El. tinklalapio lankytojo IP adresas, MAC adresas, naudojamos naršyklės versija Duomenys saugomi nuo elektroninio tinklalapio < naršymo sesijos pabaigos iki 13 mėnesių po šio veiksmo, priklausomai nuo naudojamų slapukų tipo
AB Lietuvos oro uostai el. pašto dėžučių palaikymas ir joje esančios komunikacijos administravimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies  f punktas - teisėtas interesas Suinteresuoto asmens vardas, pavardė, el. pašto  adresas, el. laiškų turinys (susijęs su bendrovės vykdoma veikla) Elektroninė korespondencija  yra saugoma 2 metus
Aviacinio saugumo aukštesnių standartų užtikrinimas ir keleivių patirties šioje srityje gerinimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies c  punktas – teisinė prievolė Keleivio vardas, pavardė, skrydžio numeris Iki  keleivio įlaipinimo į lėktuvą
Konferencijų centro nuomos paslaugų teikimas ir ribotos patekimo zonos lankymo kontrolės užtikrinimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas Dalyvio vardas, pavardė, dalyvavimo  konferencijoje tikslas 3 mėnesius nuo  renginio datos
Informacijos, apie laisvas rezervacijai reklamos vietas, teikimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies  a punktas – subjekto sutikimas Reklamos galimybėmis suinteresuoto asmens  vardas, pavardė, el. pašto adresas 1 mėnesį nuo  pranešimo apie laisvas reklamos vietas gavimo dienos
Lojalumo kortelės suteikimas  ir šios kortelės administravimas BDAR 6 straipsnio 1  dalies b punktas – sutarties vykdymas Lojalumo kortelės turėtojo vardas,  pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas 3 mėnesius nuo pateikto  prašymo suteikti lojalumo kortelę dienos
Laikinų automobilių stovėjimo vietų rezervavimas bendrovės svečiams BDAR 6 straipsnio 1 dalies  a punktas – subjekto sutikimas; BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas Bendrovės svečio vardas, pavardė, transporto priemonės valstybinis numeris 1 mėnesį nuo susitikimo organizavimo datos
Neteisėtai vežamu daiktų kontrolė BDAR 6 straipsnio 1 dalies c  punktas – teisinė prievolė Keleivio vardas, pavardė, įlaipinimo kortelė,  pasiaiškinimas apie neleistinai vežamus daiktus 1 mėnesį nuo neleistino  vežti daikto buvimo pas keleivį nustatymo
AB Lietuvos oro uostai  ryšių su klientais palaikymo sistemos valdymas BDAR 6 straipsnio 1  dalies b punktas – sutarties vykdymas; BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė Kliento vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas 5 metus nuo paskutinės operacijos  atlikimo datos (Jeigu yra saugomi apskaitos dokumentai - 10 metų nuo paskutinės atliktos operacijos)
Nuomininkų skundų  administravimas ir veiklos užtikrinimas, ekstremalių situacijų valdymas BDAR 6 straipsnio 1  dalies b punktas – sutarties vykdymas Nuomininko atstovo vardas, pavardė,  elektroninio pašto adresas, telefono numeris, skundo turinyje esantys asmens duomenys 5 metus nuo nuomininko  skundo pateikimo dienos
Prašymų, pasinaudojant  "rašykite mums" forma, administravimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies  a punktas – subjekto sutikimas; BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas Prašymo teikėjo vardas,  pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas 6 mėnesius nuo  skundo / prašymo pateikimo dienos
Žiniasklaidos elektroninės kontaktinės formos administravimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies  a punktas – subjekto sutikimas Žurnalisto arba jam prilyginamo asmens  vardas, pavardė, pareigos, elektroninio pašto adresas 1 mėnesį nuo  formos pateikimo dienos
Viešųjų svarstymų  įgyvendinimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė Suinteresuoto projektu asmens vardas,  pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas 3 mėnesius nuo svarstymo  protokolo sudarymo dienos
Vidinių tyrimų atlikimas pagal informaciją, kuri yra gauta teikimo kanalu iš pranešėjų BDAR 6 straipsnio 1 dalies c  punktas – teisinė prievolė Pranešėjo vardas, pavardė, pareigos,  asmens kodas, darbovietė, elektroninio pašto arba gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris 5 metus nuo pranešimo  apie pažeidimą gavimo dienos
Neteisėto atlygio  registro administravimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies c  punktas – teisinė prievolė Dovaną teikiančio asmens vardas, pavardė, pareigos 3 metus nuo įrašo  padarymo dienos
Bendrovės tvarkomų statinių  dokumentų trumpalaikio ir ilgalaikio archyvavimo užtikrinimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies  f punktas - teisėtas interesas Kituose lentelės langeliuose nurodyti asmens duomenys Taikomi  kituose lentelės langeliuose  nustatyti duomenų saugojimo terminai
Klientų / keleivių atvaizdų  tvarkymas profesiniais ir komerciniais tikslais, siekiant bendrovės veiklos populiarizavimo viešojoje erdvėje BDAR 6 straipsnio 1 dalies  a punktas – subjekto sutikimas Kliento / keleivio vardas, pavardė,  elektroninio pašto adresas, atvaizdas Iki duomenų subjekto  pateikto atsisakymo
Viešųjų pirkimų  konkursų vykdymas BDAR 6 straipsnio 1 dalies c  punktas – teisinė prievolė Tiekėjo / tiekėjo darbuotojo vardas,  pavardė, el. pašto adresas, sertifikatai, atestatai, gyvenimo aprašymai, spec. leidimai 10 metų nuo viešųjų pirkimų  konkurso pabaigos
Klientų patirties (CRM) valdymo sistemos administravimas BDAR 6 straipsnio 1  dalies b punktas – sutarties vykdymas Kliento vardas, pavardė, el. pašto adresas,  sistemoje paliekami komentarai apie kliento patirtį 5 metus nuo paskutinės operacijos  atlikimo datos (Jeigu yra saugomi apskaitos dokumentai - 10 metų nuo paskutinės atliktos operacijos)
Turinio valdymo sistemos  administravimas, saugos dokumentacijos viešinimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies  f punktas - teisėtas interesas Sistemos vartotojo vardas, el. paštas, vartotojų veiksmų ataskaitos, susipažinimo su duomenimis būsena 6 mėnesius nuo saugos  dokumentacijos paviešinimo momento
Nepavojingų aviacijos incidentų tyrimas, kurie priklauso oro uosto kompetencijos sričiai BDAR 6 straipsnio 1 dalies c  punktas – teisinė prievolė Orlaivio vado arba įgulos nario vardas,  pavardė, amžius pilietybė, licencija; antžeminių tarnybų personalo vardas, pavardė, pareigos 5 metus nuo aviacijos  incidento tyrimo ataskaitos / akto sudarymo dienos
Partnerių apklausų organizavimas, siekiant gerinti bendradarbiavimo ir teikiamų paslaugų kokybę BDAR 6 straipsnio 1 dalies  f punktas – teisėtas interesas Paslaugų teikėjų / prekių tiekėjų darbuotojų el. pašto adresai 3 mėnesius nuo  užpildytos apklausos formos gavimo dienos
Rangovų ir subrangovų darbuotojų atitikties Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme ir LR korupcijos prevencijos įstatyme nustatytiems reikalavimams įvertinimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies c  punktas – teisinė prievolė Vardas, pavardė, informacija  apie asmens baustumą / teistumą / veiksnumą, informacija apie bendradarbiavimą su užsienio valstybių žvalgybos / saugumo tarnybomis, informacija apie dalyvavimą teroristinėse organizacijose, informacija apie asmens priklausomybę alkoholio / narkotinėms, psichtropinėms / kitoms psichiką veikiančioms medžiagoms, informacija apie psichinės veiklos sutrikimų egzistavimą 5 metus  nuo paskutinio vertinimo atlikimo
Ugnies darbų registro  administravimas ir leidimų ugnies darbams išdavimas, užtikrinant atitiktį LR priešgaisrinės saugos įstatymui BDAR 6 straipsnio 1 dalies c  punktas – teisinė prievolė Darbų vykdytojo vardas, pavardė, pareigos, parašas; instruktažą atliekančio asmens vardas, pavardė, parašas; oro analizę atlikusio asmens parašas; ugnies darbų vietos paruošėjo vardas, pavardė, parašas; leidimo davėjo vardas, pavardė parašas 3 darbo dienas < nuo ugnies darbų pabaigos
Bendrovės investotojų,  partnerių, juridinių asmenų dalyvių ir naudos gavėjų patikrinimas siekiant vykdyti nacionalinių / tarptautinių sankcijų bei LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo įgyendinimo kontrolę BDAR 6 straipsnio 1 dalies c  punktas – teisinė prievolė Asmens vardas, pavardė, dalyvavimo juridiniame asmenyje aplinkybės, turimų akcijų / pajų dalis, balsavimo teisių kiekis / dalis, gimimo data, asmens kodas, gyvenamoji vieta, asmens taptybė patvrtinančio dokumenta išdavusi valstybė, pilietybė, rezidavimo valstybė 3 metus nuo fizinio asmens  patikrinimo išrašo arba išvados gavimo iš paslaugos teikėjo / JADIS / JANGIS  duomenų bazių momento 
Sklypų ar kito  nekilnojamojo turto, kurie patenka į triukšmo apsaugos zonas (TAZ), savininkų / naudotojų / patikėtinių informavimas apie specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir galimas kompensacijas BDAR 6 straipsnio 1 dalies c  punktas – teisinė prievolė Sklypo ar kito nekilnojamojo turto registre įregistruotų < nekilnojamųjų daiktų savininiko, naudotojo ir / ar patikėtinio vardas, pavardė, pavadinimas, deklaruotos gyvenamosios vietos ar registracijos adresas 1 metus nuo<  atliktų asmens informavimo veiksmų
PPR leidimo, naudoti  VIlniaus, Kauno ar Palangos tarptautinių oro uostų aerodromus pagal paskirtį, išdavimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies c  punktas – teisinė prievolė PPR formą pildančio asmens vardas / pavardė,  PPR formą pildančio asmens el. pašto adresas, lėktuvo operatoriaus (fizinio asmens) vardą / pavardę, lėktuvo operatoriaus (fizinio asmens) sertifikato kopiją, oro vežėjo (fizinio asmens) vardas / pavardė, oro vežėjo el. pašto adresas, skrydžio savinininko / užsakovo (fizinio asmens) vardas / pavardė, planuojamo skrydžio duomenys, keleivių / lėktuvo personalo deklaracijos turinio duomenys 3 metus nuo PPR  formos pateikimo bendrovės puslapyje momento
Nedidelės vertės /  nereikšmingos valstybės pagalbos prašymų / paraiškų nagrinėjimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punktas – viešojo  intereso / viešosios valdžios funkcijos įgyvendinimas  Prašymą / paraišką teikiančio asmens  vardas / pavardė, pagalbą gaunančio oro vežėjo vadovo vardas / pavardė, prašymą / paraišką teikiančio asmens arba pagalbą gaunančio oro vežėjo vadovo su užimama pareigybe susijusi informacija 3 metus nuo prašymo / paraiškos gavimo momento

Kaip apsaugome Jūsų duomenis? 

Siekiant užtikrinti pavojų atitinkančio lygio saugumo užtikrinimą tvarkant asmens duomenis, Lietuvos oro uostai įgyvendina tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones. Mes, parinkdami ir įgyvendindami tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones atitinkamo duomenų tvarkymo saugumo lygiui užtikrinti vadovaujamės: 

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Duomenims tvarkyti Lietuvos oro uostai pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina atitiktį BDAR ir tokį patį asmens duomenų saugumo lygį, koks yra nustatytas mūsų asmens duomenų apsaugos politikoje. 

Lietuvos oro uostų duomenų gavėjus galima būtų suskirstyti į tokias kategorijas: 

 • valstybės / savivaldybės įstaigos, institucijos ar kiti viešosios valdžios atstovai, kuriems teisės aktais yra suteikta pareiga gauti asmens duomenis;
 • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainių administravimo ir susijusias paslaugas teikiančios bei programinę įrangą kuriančios, palaikančios ir vystančios įmonės, įskaitant informacinių technologijų infrastruktūros ir ryšių paslaugų teikėjus;
 • kitų, nei išvardinta aukščiau, paslaugų tiekėjai ir subtiekėjai, kuriems buvo perduotas tam tikrų paslaugų įgyvendinimas Lietuvos oro uostuose; 
 • teisėsaugos institucijos pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra pagrįstų įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika.

Ar teikiame Jūsų duomenis už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų?

Mes užtikriname, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi laikantis Europos Sąjungos teisės aktų nustatytų reikalavimų bei standartų bei informuojame, kad didžioji Jūsų asmens duomenų dalis yra tvarkoma Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribose.

Tuomet, kai Lietuvos oro uostai negali tinkamai atlikti savo funkcijų ir / ar suteikti Jūsų norimų paslaugų nepasitelkiant duomenų tvarkytojų esančių už Europos ekonominės zonos ribų, mes įsipareigojame užtikrinti, jog Jūsų asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas bus perduodami atsižvelgiant į BDAR 45 – 50 straipsniuose numatytus duomenų perdavimo reikalavimus.

Asmens duomenis į trečiąsias valstybes ir tarptautines organizacijas gali būti perduodami šiais pagrindais:

 • remiantis Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, reiškiančiu, kad Europos Komisija pripažino valstybę, kurioje yra įsisteigęs ir / ar vykdo veiklą trečiasis asmuo, kaip užtikrinančią analogišką Europos Sąjungai asmens duomenų apsaugos lygį;
 • remiantis su trečiuoju asmeniu sudaryta duomenų perdavimo sutartimi, kuri yra paruošta atsižvelgiant į Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas;
 • remiantis standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, kurias parengė Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;
 • remiantis Valstybės asmens duomenų inspekcijos patvirtintu elgesio kodeksu, kuriame yra įtvirtinti privalomi ir vykdytini duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo trečiojoje valstybėje įsipareigojimai taikyti tinkamas apsaugos priemones;
 • remiantis Valstybės asmens duomenų inspekcijos patvirtintu duomenų perdavimo sertifikatu, kuriuo yra patvirtinami duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įsipareigojimai taikyti tinkamas bei privalomas apsaugos priemones trečiojoje valstybėje.

Duomenų nepateikimo pasekmės

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau Jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šiame privatumo pranešime nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, mums nepavyktų įgyvendinti savo pareigų, išvardintų tikslų ir suteikti Jums reikalingas paslaugas.

Kokias teises turite ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Vadovaujantis BDAR nuostatomis, Jūs, kaip duomenų subjektas galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

 1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. T. y. pateikti prašymą suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. 
 2. Teisė ištaisyti asmens duomenis. T. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis jei  nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. 
 3. Teisė ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“). T. y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis jei manote, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai arba kitais teisės aktuose nustatytais atvejais. 
 4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. T. y. pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 5. Teisė į duomenų perkėlimą.  T. y. pateikti prašymą dėl Jūsų asmens duomenų, kurie buvo gauti tiesiogiai iš Jūsų ir tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, šiuos duomenis perkeliant Jums ir / ar kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterinėmis priemonėmis skaitomu formatu. 
 6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. T. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi teisėto intereso arba viešojo intereso teisiniu pagrindu.  
 7. Teisė reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu jums daro didelį poveikį. 
 8. Teisė bet kuriuo metu atšaukti mums duotus sutikimus, dėl asmens duomenų tvarkymo, įskaitant, bet neapsiribojant sutikimais dėl asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros vykdymui.

Savo teises galite įgyvendinti: 

 1. Siunčiant mums laisvos formos prašymą el. paštu . Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba prie prašymo turi būti pateikta asmens dokumento kopija patvirtinta notaro, tam, kad galėtume įsitikinti Jūsų tapatybe;
 2. Siunčiant prašymą registruotu paštu, adresu Rodūnios kelias 10A, Vilnius, Lietuva, prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba prie prašymo turi būti pridėta Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro;
 3. Išreiškiant žodinį prašymą, kai yra atvykstama į Lietuvos oro uostų administracijos patalpas. Šiuo atveju administracijos darbuotojas gali laikinai paprašyti Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tam, kad galima būtų nustatyti Jūsų tapatybę;
 4. Teikiant prašymą per savo įgaliotą atstovą. Tokiu atveju Jūsų atstovas privalo pateikti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, informaciją apie Jus: vardą, pavardę, kitus duomenis, kurių pagrindu galėtumėme identifikuoti Jus, kaip duomenų subjektą, taip pat pateikti Jūsų atstovavimą pagrindžiančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro.

Tais atvejais, kai tarp Jūsų ir Lietuvos oro uostų vyko ankstesnė komunikacija ir ja remiantis mes galime nustatyti Jūsų tapatybę, tai dokumentų kopijų, kurie patvirtintų Jūsų asmens tapatybę pateikti nėra būtina.

Prašymas turi būti aiškus, o pateiktas rašytine forma – įskaitomas. Atsižvelgiant į galimybes, jame turėtų būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, kontaktinė informacija pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, duomenys apie tai, kokią savo BDAR suteikiama teise, įskaitant jos apimtimi, duomenų subjektas pageidauja pasinaudoti ir / ar įgyvendinti. 

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per vieną kalendorinį mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 3 kalendorinių mėnesių nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Kur galite kreiptis dėl klausimų, susijusių su asmens duomenimis?

Jeigu dėl šiame privatumo pranešime pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo Lietuvos oro uostuose iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į mūsų atstovą, atsakingą už duomenų apsaugą, bet kuriuo jums patogiu būdu:

 • el. paštu: ;
 • gyvai arba raštu adresu: Rodūnios kelias 10A, Vilnius, Lietuva.

Lietuvos oro uostai neriboja Jūsų teisės kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją jei manote, jog mes neteisėtai tvarkome / tvarkėme Jūsų asmens duomenis arba turėdami pagrįstų įtarimų, kad mes pažeidėme Jūsų, kaip duomenų subjekto, BDAR nustatytas teise. Skundus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai galite siųsti:

 • Inspekcijos buveinės adresu: L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva;
 • elektroniniu paštu: .

Slapukai

Slapukai (angl. cookies) – tai maži tekstiniai failai, kuriuos interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kietąjį diską ar kitą laikmeną kai Jūs apsilankote mūsų interneto svetainėse. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis) pagal suteiktą identifikacinį numerį, kad Jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėse ar naršant įvairiose jos skiltyse. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir Lietuvos oro uostų teikiamas paslaugas.

Lietuvos oro uostų naudojamus slapukus galima suskirstyti į šias pagrindines grupes:

 • Būtinieji slapukai. Šie slapukai užtikrina tinkamą interneto svetainės ar atskirų jų skilčių veikimą ir galimybę naudotis svetainių numatytomis funkcijomis. Be šių slapukų naudojimo nėra įmanoma užtikrinti tinkamą, nenutrūkstamą ir efektyvų svetainių veikimą.
 • Nuostatų slapukai. Šiais slapukais yra siekiama gerinti elektroninės svetainės lankytojų patirtį ir naudojimosi svetaine kokybę. Slapukuose yra saugomi Jūsų pasirinkti ir išsaugoti elektroninės svetainės naudojimosi nustatymai, pavyzdžiui, Jūsų pasirinkta kalba, regionas ir / ar elektroninės svetainės pavidalas.
 • Statistiniai slapukai. Pasitelkiant statistinius duomenis renkančius slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai arba administratoriai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine arba atskiromis jos skiltimis. Šių slapukų naudojimas leidžia Lietuvos oro uostams pagerinti  elektroninių svetainių veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko yra ieškoma.
 • Rinkodaros slapukai. Rinkodaros slapukai naudojami tam, kad mes galėtumėme pasiūlyti Jūsų poreikiams pritaikytus ir Jus galimai dominančius skelbimus. Tokie skelbimai yra žymiai vertingesni mūsų elektroninės svetainės lankytojams, kadangi jie neturėtų sukelti neigiamų emocijų.
 • Neklasifikuoti slapukai. Tai yra tokie slapukai, kurių klasifikavimą vykdome kartu su atskirų slapukų teikėjais. Dažniausiai tai individualizuotas funkcijas atliekantis slapukai, kurių veikimo tikslus ir apimtis nustato slapukų teikėjas. Konkretesnę informaciją apie šiuos slapukus galite rasti slapukų kontrolės skydelyje.

Kokie konkretūs slapukai naudojami Lietuvos oro uostų elektroninėse svetainėse ir kaip juos valdyti galite sužinoti atskiros elektroninės svetainės slapukų kontrolės skydelyje.

Privatumo pranešimo baigiamosios nuostatos

Privatumo pranešimas koreguojamas duomenų valdytojo nuožiūra arba pasikeitus galiojančių teisės aktų reikalavimams.
Interneto svetainėje skelbiama tik aktuali privatumo pranešimo versija su aktualiomis duomenų tvarkymo operacijomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024 04 03
Atgal