Leisti

Konkurso būdu išnuomojamos patalpos, registruoto prekės ženklo neapmuitinamų prekių („duty free“) parduotuvėms įrengti ir eksploatuoti Palangos oro uoste.

Žemiau rasite pagrindinę informaciją apie konkursą, dažniausiai užduodamus klausimus bei parsisiunčiamus konkurso dokumentus.

Nuomotojas:  VĮ Lietuvos oro uostai (toliau – LOU), juridinio asmens kodas 303316259, adresas Rodūnios kelias 10A, LT-02189 Vilnius.

Nuomos objektas: negyvenamosios patalpos, esančios Aerostotyje, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis - transporto, adresas Liepojos pl. 1, Palangos m. sav., (Un. Nr. 2596-2001-1093), pažymėtos plane indeksais 1-19 (dalis) (patalpos pavadinimas – „Išvykimo salė“), 1-126 (patalpos pavadinimas – „Prekių priėmimo patalpa“), 1-125 (patalpos pavadinimas – „Prekybos patalpa“) ir 1-62 (dalis) (patalpos pavadinimas – „Išvykimo salė“), kurių bendras plotas yra 182,82 kv. m, skirtos registruoto prekės ženklo neapmuitinamų prekių („duty free“) parduotuvėms įrengti ir eksploatuoti.

Nuomos laikotarpis: 5 metai

Nuompinigiai ir mokėjimo tvarka: Pradinis nuompinigių dydis už Patalpas – 6000 EUR be PVM (7260 EUR su PVM) per mėnesį. Konkurso dalyvio, laimėjusio Konkursą ir pasirašiusio nuomos sutartį, pasiūlytas nuompinigių dydis bus perskaičiuojamas kas mėnesį proporcingai nuomininko gaunamoms pajamoms iš veiklos Patalpose vykdymo. Išsamesnės nuomos mokesčio perskaičiavimo sąlygos numatytos Patalpų nuomos sutarties projekte. Nuomininkas privalės mokėti nuomos mokestį kas mėnesį pagal pateiktą sąskaitą. Mokėjimai už praėjusį mėnesį atliekami iki to mėnesio, kai pateikiama sąskaita-faktūra, paskutinės kalendorinės dienos. Laiku nesumokėjus nuompinigių ir kitų nuomos sutartyje numatytų mokėjimų, Nuomininkas privalės mokėti Nuomotojui 0,05 % (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Nuomos mokestis bei visi kiti mokėjimai pradedami skaičiuoti nuo veiklos vykdymo Patalpose pradžios.

Patalpų apžiūra: Suinteresuoti asmenys ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Konkurso dalyvių registracijos pradžios, t. y. ne vėliau kaip iki 2022 rugsėjo 16 d. 17 val. darbo metu (nuo 8 iki 17 val.) gali apžiūrėti Patalpas, iš anksto kreipęsi į LOU projektų vadovą Aurimą Abišalą telefonu +370 643 66777 arba elektroniniu paštu a.abisala@ltou.lt

Registracija konkursui: Vokai su paraiškomis turi būti pateikti ne anksčiau kaip nuo 2022 m. rugsėjo 22 d. 10 val. ir ne vėliau kaip 2022 m. spalio 14 d. 10 val. adresu: Rodūnios kelias 10A, LT-02189 Vilnius, Administravimo veiklos specialistėms (kontaktai: tel. 8-5 2739008,  el. paštas info@ltou.lt). Konkurso dalyvis prieš atvykdamas registruotis Konkurso dalyviu, privalo pervesti į LOU sąskaitą pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, t.y. 21780 Eur. Kredito įstaigos ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, duomenys: VĮ Lietuvos oro uostai, kodas 303316259, A/s LT334010042500070513, AB Luminor bankas.

Parsisiunčiami dokumentai:

Konkurso sąlygose numatytas Priedas Nr. 8 „Terminalo naudotojų knyga“ gali būti atsiųstas susipažinimui patvirtinus raštu, kad jame pateikta informacija bus laikoma konfidencialia ir nebus viešinama su trečiaisiais asmenimis.

Esant poreikiui susipažinti su dokumentu, prašome kreiptis į LOU projektų vadovą Aurimą Abišalą elektroniniu paštu a.abisala@ltou.lt

Instrukcija dokumentų pateikimui

Pateikiant konkurso dokumentus juos atvežant įgaliotiems LOU asmenims, reikia pateikti:

1) Konkurso dalyvio pradinio įnašo įrodymą (banko išrašą);

2) Užklijuotą voką, kuriame yra:

- Užpildyta ir pasirašyta paraiška (redaguojama forma pridėta parsisiunčiamose dokumentuose);

- Dokumentai, įrodantys konkurso dalyvio atitikimus kvalifikaciniams reikalavimams (RC išrašas, deklaracijos, kiti dokumentai);

- Visi pateikiami dokumentai turi būti įrišti drauge (t.y. visi kartu sudaryti vieną paraišką), visi paraiškos lapai turi būti sunumeruoti ir pasirašyti. Ant paraiškos nugarėlės užrašomas bendras puslapių skaičius ir taip pat patvirtinamas parašu.

- Ant voko turi būti nurodyta ši informacija: turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas), turto plotas, nuoroda „Turto nuomos konkursui" bei Konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas.

Jei konkurso dokumentai yra siunčiami paštu, tuomet aukščiau aprašytas užklijuotas konkurso vokas ir pradinio įnašo įrodymas turi būti įdedami į papildomą voką ir siunčiami kaip įprastas laiškas/siunta. Konkursui registruojami tik tos paštu atsiųstos paraiškos, kurios perduodamos LOU įgaliotiems asmenims iki paraiškų priėmimo pabaigos. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022 09 14
Atgal