Leisti

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai, valdanti Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostus, siekdama užtikrinti veiklos skaidrumą ir viešumą, pasisako už nulinę toleranciją korupcijai. Įmonėje netoleruojami visi korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai, kurie daromi viešojo administravimo sektoriuje ar teikiant viešąsias paslaugas bei siekiant naudos sau ar kitiems asmenims.

Mes siekiame veikti pagal aukščiausius etikos standartus bei principus, todėl vertiname kiekvieno darbuotojo sąžiningumą ir skatiname atvirumo kultūrą bei kviečiame pranešti apie Jums žinomą įmonėje rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą apie kuriuos sužinojote iš savo turimų ar turėtų darbo, sutartinių santykių (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) su įmone.  Apie šiuos ir kitus Jums žinomus pažeidimus galite pranešti užpildydami žemiau pateiktą pranešimo apie pažeidimą formą arba pateikdami laisvos formos pranešimą el. paštu , paštu ar atvykus nurodytu adresu (Rodūnios k. 10A, Vilnius) kreipiantis tiesiogiai į Saugos ir saugumo departamento korupcijos prevencijos ir vindikacijos specialistą, kuris ir nagrinės gautą pranešimą. Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina Jūsų duomenų anonimiškumą.

Pranešdami apie galimą pažeidimą, nurodykite (netaikoma anoniminiams pranešimams): kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti, sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis bei pridėkite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius (šie duomenys reikalingi identifikuoti asmenį sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo).  Anonimiškai informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui, asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės taikomos tik tais atvejais, kai jo tapatybė buvo atskleista ir būtina jį apsaugoti nuo neigiamo poveikio. Jei pateikdami informaciją nurodysite savo kontaktinius duomenis ir tai, kad norite būti informuotas, turėsime galimybę Jus informuoti apie Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus.  

Pranešimų apie pažeidimus sistema prisideda prie valstybės įmonės Lietuvos oro uostų veiklos skaidrumo bei įmonės vertybių įgyvendinimo. Įmonės vertybių sistemą ir ideologiją taip pat atspindi darbuotojų elgesio kodeksas.

[[#ex]]

Kovos su korupcija programos įgyvendinimas

Įmonė kartu su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau - Ministerija) ir organizacijomis ne trumpesniam kaip dvejų metų laikotarpiui dalyvauja rengiant ir įgyvendinant susisiekimo sektoriaus kovos su korupcija programą ir šios programos įgyvendinimo priemonių planą, kurie tvirtinami susisiekimo ministro įsakymu ir taikomi Ministerijai, organizacijoms bei skelbiami Ministerijos interneto svetainėje.

 


Korupcijos pasireiškimo tikimybė


Informacijos apie asmenį surinkimas


Nulinė dovanų politika


Svarbiausi atsparumo korupcijai dokumentai


Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Įmonėje už privačių interesų deklaracijose pateiktų duomenų stebėseną ir kontrolę, asmenų konsultavimą privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos ir koordinavimo su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija klausimais yra paskirta atsakinga Saugos ir saugumo departamento korupcijos prevencijos ir vindikacijos specialistė, su kuria galite susisiekti el. paštu:  bei telefonu +370 613 64688.

Remiantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 str. 4 d. viešinama informacija apie Įmonės vadovo nusišalinimus/nušalinimus:

 

Eil. Nr.

Gavimo data

Nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus susijusius su fiziniu/juridiniu asmeniu

Nusišalinimo/Nušalinimo statusas

1.

2021-04-01

UAB „Info S“

Patvirtintas

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 


Asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Saugos ir saugumo departamento korupcijos prevencijos ir vindikacijos specialistė, su kuria galite susisiekti el. paštu:  bei telefonu +370 613 64688.

Taip pat informaciją apie pastebėtus korupcinius atvejus galite teikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu (8 5) 266 3333, el. paštu arba palikti pranešimą el. būdu.

[[#ex]]

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 06 04
Atgal