Leisti

[[#ex]]

Darbo užmokestis ir personalas

2016 m. LTOU sukurta Žmogiškųjų išteklių valdymo strategija, kurios tikslas – didinti darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą kuriant teigiamą darbo aplinką. Siekiant šio tikslo nustatyti tokie ilgalaikiai žmogiškųjų išteklių valdymo tikslai: 

 1. Aukštas darbuotojų įsitraukimas (kiekvienais metais darbuotojų įsitraukimo indeksas lyginant su praėjusiais metais turi didėti arba bent išlikti toks pats); 
 2. Efektyvus darbuotojų gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas atliekant pagrindines (angl. core) įmonės veiklas; 
 3. Konkurencingo atlygio užtikrinimas; 
 4. Vadovai, gebantys visiškai valdyti esminius personalo valdymo elementus (vykdyti atrankas, nustatyti atlygį, planuoti ugdymą ir pan.); 
 5. Įmonės įvaizdis ir kultūra, įgalinantys pritraukti savo srities profesionalus. 

Siekiant užtikrinti ilgalaikių tikslų žmogiškųjų išteklių srityje įgyvendinimą, atliekamos šios veiklos: 

 1. Vadovų bei svarbiausių organizacijai pareigybių rezervo kūrimo bei išlaikymo veiksmai;  
 2. Vidiniu įmonės tinklu (intranetu) bei kitomis vidinės komunikacijos priemonėmis skatinamas didesnis darbuotojų aktyvumas ir įsitraukimas į įmonės veiklą;  
 3. Nuo 2019 m. visi darbuotojai įtraukti į naują kintamo atlygio sistemą. Dėl Covid pandemijos sistema 2020m. buvo sustabdyta. 2021m. sistema atnaujinta, darbuotojai vėl gali gauti kintamą atlygio dalį už kokybiškai įvykdytus veiklos rezultatus.; 
 4. Stiprinamas organizacijos kaip geidžiamo darbdavio įvaizdis. 

VĮ Lietuvos oro uostai turi patvirtintus darbo apmokėjimo nuostatus, kurie nusako įmonės atlygio politikos principus. Nustatant atlygį vadovaujamasi šiais principais: 

 • teisingumo – teisingai atlyginti darbuotojams už darbą; 
 • visuotinumo – Įmonės darbo apmokėjimo nuostatai taikomi visiems Įmonės darbuotojams; 
 • nediskriminavimo – Įmonės darbo apmokėjimo nuostatai taikomi visiems Įmonės darbuotojams nepaisant jų amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, kalbos, socialinės padėties, religijos ar įsitikinimų; 
 • aiškumo – kiekvienas darbuotojas žino savo atlygio rėžius bei Įmonės atlygio politiką; 
 • palyginamumo – pareigybių atlygiai lyginami su Lietuvos darbo rinkos atlygiais; 
 • nuoseklumo – sprendimai dėl atlygių priimami argumentuotai ir nuosekliai, nedaromi savavališki neargumentuoti sprendimai. 

Sprendimus dėl atlygio politikos atnaujinimo ar keitimo priima Įmonės viduje įsteigtas Atlygio komitetas. Įmonės darbo apmokėjimo nuostatuose aptartos šios sudedamosios atlygio dalys: 

 • bazinis darbo užmokestis; 
 • kintamas darbo užmokestis; 
 • priemokos ir premijos; 
 • papildomos naudos. 

Siekiame, kad bazinis darbuotojų darbo užmokestis atitiktų Lietuvos darbo rinkos situaciją, galimybė gauti kintamą darbo užmokestį skatintų darbuotojus siekti aukštų rezultatų, papildomos naudos – suteiktų galimybę rinktis pagal kiekvieno individualius poreikius.  

VĮ Lietuvos oro uostų 2021 m. darbo užmokesčio fondas – 11504 tūkst. Eur (2020 m. – 11 128 tūkst. Eur). 2021 m. darbo užmokesčio fondas 3 proc. didesnis nei 2020 m. Darbo užmokesčio fondas 2021 m. sudarė 40,5 proc. visų įmonės sąnaudų, 54,7 proc. veiklos sąnaudų (2020 m. atitinkamai 41 proc. ir 56 proc.).  

Priedus už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą bei už papildomų užduočių atlikimą 2021 m. gavo 55,4 proc. daugiau darbuotojų ir išmokėta suma didesnė 36,44 proc. nei 2020 m. Kintamą darbo užmokestį už pasiektus veiklos rezultatus 2021 m. gavo 27 proc. mažiau darbuotojų, o išmokėta suma didesnė 20 proc. nei 2020 m. Metinė kintamo atlygio dalis už 2021 m. bus apskaičiuota ir įvertinta 2022 m. balandžio - gegužės mėnesiais.


Generalinio direktoriaus darbo užmokestis

Generalinio direktoriaus darbo užmokestis yra nustatomas remiantis Vyriausybės nutarimu dėl Valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio. Nutarime numatyta, kad įmonės vadovo (generalinio direktoriaus) mėnesinė alga susideda iš: 

 • pastoviosios dalies, kuri nustatoma koeficientais, taikant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį ir atsižvelgiant į valstybės įmonės kategoriją. VĮ Lietuvos oro uostai generalinio direktoriaus nustatytas atlyginimo koeficientas yra 32,26. 2021 m.  nustatytas Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis buvo 177 Eur. 
 • kintamosios dalies, kuri priklauso nuo valstybės įmonės tikslų, nustatytų valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos. Įmonės Lietuvos oro uostai savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Susisiekimo ministerija VĮ Lietuvos oro uostai generaliniam direktoriui 2021 m. nustatė kintamosios dalies dydį ir kriterijus kiekvienam metų ketvirčiui. Konkrečius veiklos rezultatus (vertinamus rodiklius) nustato valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba valstybės įmonės valdyba, jeigu ji sudaroma ir valstybės įmonės veiklos rodiklių nustatymas įstatuose nepriskirtas valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijai. Valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija už gerus darbo rezultatus ir gerą darbo pareigų vykdymą, pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius, valstybės įmonės vadovui iš valstybės įmonės pelno gali skirti premiją, kurios dydis negali viršyti jo 4 mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžių, arba iš sutaupytų lėšų, skirtų darbo užmokesčiui, – premiją, kurios dydis negali viršyti jo vienos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio.


2022 metai


2021 metai


2020 metai


2019 metai


2018 metai


2017 metai


2016 metai


2015 metai

 

[[#ex]] 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 03 07
Atgal