Leisti

[[#ex]]

Darbo užmokestis ir personalas

2016 m. LTOU sukurta Žmogiškųjų išteklių valdymo strategija, kurios tikslas – didinti darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą kuriant teigiamą darbo aplinką. Siekiant šio tikslo nustatyti tokie ilgalaikiai žmogiškųjų išteklių valdymo tikslai: 

 1. Aukštas darbuotojų įsitraukimas (kiekvienais metais darbuotojų įsitraukimo indeksas lyginant su praėjusiais metais turi didėti arba bent išlikti toks pats); 
 2. Efektyvus darbuotojų gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas atliekant pagrindines (angl. core) įmonės veiklas; 
 3. Konkurencingo atlygio užtikrinimas; 
 4. Vadovai, gebantys visiškai valdyti esminius personalo valdymo elementus (vykdyti atrankas, nustatyti atlygį, planuoti ugdymą ir pan.); 
 5. Įmonės įvaizdis ir kultūra, įgalinantys pritraukti savo srities profesionalus. 

Siekiant užtikrinti ilgalaikių tikslų žmogiškųjų išteklių srityje įgyvendinimą, atliekamos šios veiklos: 

 1. Vadovų bei svarbiausių organizacijai pareigybių rezervo kūrimo bei išlaikymo veiksmai;  
 2. Vidiniu įmonės tinklu (intranetu) bei kitomis vidinės komunikacijos priemonėmis skatinamas didesnis darbuotojų aktyvumas ir įsitraukimas į įmonės veiklą;  
 3. Nuo 2019 m. visi darbuotojai įtraukti į naują kintamo atlygio sistemą. Dėl Covid pandemijos sistema 2020m. buvo sustabdyta. 2021m. sistema atnaujinta, darbuotojai vėl gali gauti kintamą atlygio dalį už kokybiškai įvykdytus veiklos rezultatus.; 
 4. Stiprinamas organizacijos kaip geidžiamo darbdavio įvaizdis. 

AB Lietuvos oro uostai turi patvirtintus darbo apmokėjimo nuostatus, kurie nusako įmonės atlygio politikos principus. Nustatant atlygį vadovaujamasi šiais principais: 

 • teisingumo – teisingai atlyginti darbuotojams už darbą; 
 • visuotinumo – Įmonės darbo apmokėjimo nuostatai taikomi visiems Įmonės darbuotojams; 
 • nediskriminavimo – Įmonės darbo apmokėjimo nuostatai taikomi visiems Įmonės darbuotojams nepaisant jų amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, kalbos, socialinės padėties, religijos ar įsitikinimų; 
 • aiškumo – kiekvienas darbuotojas žino savo atlygio rėžius bei Įmonės atlygio politiką; 
 • palyginamumo – pareigybių atlygiai lyginami su Lietuvos darbo rinkos atlygiais; 
 • nuoseklumo – sprendimai dėl atlygių priimami argumentuotai ir nuosekliai, nedaromi savavališki neargumentuoti sprendimai. 

Sprendimus dėl atlygio politikos atnaujinimo ar keitimo priima Įmonės viduje įsteigtas Atlygio komitetas. Įmonės darbo apmokėjimo nuostatuose aptartos šios sudedamosios atlygio dalys: 

 • bazinis darbo užmokestis; 
 • kintamas darbo užmokestis; 
 • priemokos ir premijos; 
 • papildomos naudos. 

Siekiame, kad bazinis darbuotojų darbo užmokestis atitiktų Lietuvos darbo rinkos situaciją, galimybė gauti kintamą darbo užmokestį skatintų darbuotojus siekti aukštų rezultatų, papildomos naudos – suteiktų galimybę rinktis pagal kiekvieno individualius poreikius.  

AB Lietuvos oro uostų 2022 m. darbo užmokesčio fondas – 14 140 tūkst. Eur (2021 m. – 11 504 tūkst. Eur).  2022 m. darbo užmokesčio fondas 23 proc. didesnis nei 2021 m. Darbo užmokesčio fondas 2022 m. sudarė 34,1 proc. visų įmonės sąnaudų, 48,3 proc. veiklos sąnaudų (2021 m. atitinkamai 40,5 proc. ir 54,7 proc.). 

Priedus už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą bei už papildomų užduočių atlikimą 2022 m. gavo 51,8 proc. mažiau darbuotojų ir išmokėta suma mažesnė 13,38 proc. nei 2021 m. Kintamą darbo užmokestį už pasiektus veiklos rezultatus 2022 m. gavo 28 proc. daugiau darbuotojų, o išmokėta suma didesnė 68 proc. nei 2021 m. Metinė kintamo atlygio dalis už 2021 m. buvo apskaičiuota ir išmokėta 2022 m. gegužės mėnesį su balandžio mėn. atlyginimu. Metinė kintama atlygio dalis už 2022 m. rezultatus darbuotojams bus apskaičiuota ir išmokėta 2023 m. balandžio–gegužės mėnesiais.


Generalinio direktoriaus darbo užmokestis

Generalinio direktoriaus darbo užmokestis yra nustatomas remiantis Vyriausybės nutarimu dėl Valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio. Nutarime numatyta, kad įmonės vadovo (generalinio direktoriaus) mėnesinė alga susideda iš: 

 • pastoviosios dalies, kuri nustatoma koeficientais, taikant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį ir atsižvelgiant į valstybės įmonės kategoriją. AB Lietuvos oro uostai generalinio direktoriaus nustatytas atlyginimo koeficientas yra 32,26. 2022 m. nustatytas Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis buvo 181 euras. Valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos motyvuotu sprendimu pagal priedą valstybės įmonės vadovui nustatytas mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas vienu iš šių pagrindų:
  1. kai valstybės įmonė yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė – iki 75 procentų;

  2. kai valstybės įmonė pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą yra laikoma didele įmone – iki 50 procentų.

 • kintamosios dalies, kuri priklauso nuo valstybės įmonės tikslų, nustatytų valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos. Įmonės Lietuvos oro uostai savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Susisiekimo ministerija AB Lietuvos oro uostai generaliniam direktoriui 2022 m. nustatė kintamosios dalies dydį ir kriterijus kiekvienam metų ketvirčiui, kuriuos galima rasti čia. Konkrečius veiklos rezultatus (vertinamus rodiklius) nustato valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba valstybės įmonės valdyba, jeigu ji sudaroma ir valstybės įmonės veiklos rodiklių nustatymas įstatuose nepriskirtas valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijai. Mėnesinės algos kintamoji dalis negali viršyti 50 procentų valstybės įmonės vadovui nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio. Valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija už gerus darbo rezultatus ir gerą darbo pareigų vykdymą, pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius, valstybės įmonės vadovui iš valstybės įmonės pelno gali skirti premiją, kurios dydis negali viršyti jo 4 mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžių, arba iš sutaupytų lėšų, skirtų darbo užmokesčiui, – premiją, kurios dydis negali viršyti jo vienos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio. 


2023 metai


2022 metai


2021 metai


2020 metai


2019 metai


2018 metai


2017 metai


2016 metai


2015 metai

 

[[#ex]] 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 10 18
Atgal